Regulamin

I. Podstawowe definicje

Hirosi.pl - portal internetowey z ogłoszeniami dostępny pod adresem Hirosi.pl. Platforma internetowa umożliwiająca zamieszczanie i dodawanie ogłoszeń.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Hirosi.pl

Ogłoszenie - anons opublikowany przez Użytkownika za pośrednictwem Hirosi.pl.

Administrator - podmiot zarządzający platformą internetową Hirosi.pl: Hello World Jacek Chmera, 57-300 Kłodzko, ul. Lutycka 3/4, NIP 883-17-60-054, REGON 021661372.

Regulamin - niniejszy spis zasad użytkowania - zwany regulaminem.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Hirosi.pl.

2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest wymagana do korzystania z Hirosi.pl, a także wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznawania się z Regulaminem. Administrator ma prawo do zmiany treści Regulaminu - zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich publikacji. Zmiany nie działają wstecz.

III. Wymagania techniczne niezbędne do pracy z Hirosi.pl

1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwsiu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Hello World nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Hirosi.pl.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to komputer z dostępem do internetu i przeglądarką internetową.

IV. Ogólne warunki korzystania

1. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.

2. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami.

3. Zawarcie umowy i realizacja transakcji między Użytkownikami, a także płatności odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na zamieszczenoe ogłoszenie na podany adres e-mail. Odpowiedzi są przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji.

V. Zamieszczanie ogłoszeń

1. Zamieszczanie ogłoszeń na Hirosi.pl jest bezpłatne, za wyjątkiem ogłoszeń wyróżnionych. Zasady zamieszczania ogłoszeń wyróżnionych zostały sprecyzowane w ustępie VI.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika formularza dodawania ogłoszenia.

3. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom. Ogłoszenia mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, na co Użytkownik wyraża zgodę.

4. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń z adresem e-mail użytym podczas zamieszczania ogłoszeń.

5. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu lub usługi - niezależnie od wybranej lokalizacji lub kategorii.

Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

  • Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami,
  • Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu lub usługi,
  • Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające normy współżycia społecznego,
  • Napisane są w języku innym niż polski,
  • Zawierają adresy, nazwy stron i portali internetowych,
  • Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia,
  • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu naruszyć dobra osobiste osób trzecich,
  • Zawierają numer telefonu, adres zamieszkania w kategorii "Randki i przyjaciele",
  • Są skierowane do osób nieletnich w kategorii "Randki i przyjaciele",
  • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

VI. Opłaty za ogłoszenia wyróżnione

1. Wszystkie opłaty ponoszone przez użytkowników są publikowane na stronie internetowej www.hirosi.pl.

2. Hello World nie nalicza żadnych dodatkowych opłat, za wyjątkiem tych wyszczególnionych w ustępie VI niniejszego regulaminu.

3. Opłaty za ogłoszenia wyróżnione są wnoszone na rachunek bankowy Hello World Jacek Chmera poprzez dokonanie płatności na rachunek bankowy lub korzystając z systemu płatności elektronicznych Dotpay z integrowanego z serwisem Hirosi.pl.

4. Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna, natomiast ich wyróżnienie to koszt 19 PLN lub 9 PLN lub 6 PLN, w zależności od wybranej opcji - opcje opisane są w cenniku.

5. Wszelkie opłaty są dobrowolne i mają charakter jednorazowy.

6. Opis ogłoszenia wyróżnionego jest dosępny na stronie ogłoszenia wyróżnione.

7. System płatności elektronicznych jest obsługiwany przez DotPay.

Do góry

Używamy plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.
OK | WIĘCEJ INFORMACJI